Smithsonian Monkey

back | next
15 of 20

Smithsonian Monkey, 2005
20 x 24 inches
Chromogenic print